Лични данни

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Детска градина №160 „Драгалевци“

ЕИК/Булстат: 000673331

Адрес: РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София,  кв.“Драгалевци“,  ул.”Захари Зограф“ № 1

Телефон: 02/ 967-1014

Ел. поща: odz_160@abv.bg  

Интернет страница: www.dg160sofia.com/


Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Персонал
База
Групи

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Документи

Прием

За родители

Галерия

Летописна книга

Седмично меню

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители