Детска градина №160 – Драгалевци, София

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА    № 160“Драгалевци“

РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София  кв.“Драгалевци“  ул.”Захари Зограф“ № 1, тел.: 967 1014,

 e-mail: odz_160@abv.bg 

 

ДГ№160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв.Драгалевци, ул. „Захари Зограф“ №1. ДГ № 160“Драгалевци”  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ: Превръщане на детското заведение в:

 • привлекателно и предпочитано място със съвременно управление, съобразено с националните традиции и европейските критерии, където детето се чувства обичано, щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • център за родители, търсещи   подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация. 
 • средище на всеотдайни, толерантни педагози и грижовни хора, които обичат децата , професиятси си, повишават квалификацията си и са удовлетворени от работата си.  

МИСИЯ: Високото качество на възпитателно-образователния процес в детската градина да гарантира развитие потенциала на всяко дете.  Да отглеждаме, възпитаваме, обучаваме и социализираме  здрави, жизнерадостни , добре възпитани, мислещи и духовно развити деца, вярващи в своите възможности.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
 • Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
 • Теоретически и методико- практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание. Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
 • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;

ДГ № 160 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група, а втора гр. Монтесори работи и по метода Монтесори.

На родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си като например:

 • чуждо езиково обучение – английски
 • приложни изкуства
 • народни танци
 • балет
 • латино и бални танци
 • йога за деца
 • футбол

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • екскурзии
 • зелено училище
 • бяло училище
 • морски лагер